Menü
Tavaszi nyereményjáték Facebook oldalunkon (szabályzat)

Tavaszi nyereményjáték Facebook oldalunkon (szabályzat)

Ezúton is szeretnénk Nektek megköszönni, hogy ezekben a nehéz időkben is kitartotok kedvenc márkátok, a Blue Nature mellett. Hálánk jeléül nyereményjátékot indítottunk Facebook oldalunkon, melynek végén három különböző színű FRIDA felsőt sorsolunk ki a kommentelők közt. (Részletek a Facebookon!)
Részvételi és játékszabályzat:
 
1. Az Blue Nature Kft. (a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék/Nyereményjáték) kizárólag azon devizabelföldi, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik az 5. és 10. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt saját Facebook profillal (a továbbiakban: ”Profil”) rendelkezik.
 
A Játék Lebonyolítója a Blue Nature Kft. 1064 Budapest, Podmaniczky u. 69. Adószám: 14715271-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-916488.
 
A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
 
2. A Játék ideje:
2020. április 17., 14:30 – április 20., 14:30. Kiválasztás, nyertesek kihirdetése: 2020. április 20., 15:00
 
3. A Játék menete:
A játék során a Játékosnak a Blue Nature hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/BlueNature), a fenti időtartam kezdetén megjelenő posztban megjelenő, “TAVASZI NYEREMÉNYJÁTÉK” című bejegyzésben feltett kérdésre kell kommentben válaszolnia megadott határidőig. Akkor vehet részt eséllyel a kiválasztásban, ha megírja kommentben, hogy a képen látható ruhadarabok közül melyik elnevezésűt szeretné megnyerni. A Játékos a komment elküldésével magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szabályzatot.
A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött komment elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt.
 
A Játék végét követően, a fenti feltételt teljesítő Játékosok között 3 db Nyertest választunk ki véletlenszerű gépi módszerrel, akik az alábbi Nyereményre lesznek jogosultak:
• 1 db, a Nyereményjáték felhívásban is látható valamely eredeti Blue Nature ruhadarab, amelyet a Játékos előzetesen kommentben kiválaszt
A kiválasztás nem nyilvános.
 
A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.
 
A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremény átruházható.
 
4. Nyertes értesítése:
A Lebonyolító a sorsolás után a Játék posztja (a továbbiakban: ”Komment”) alatt 24 órán belül értesíti a nyertes Játékost a Facebook rendszerén keresztül. A Lebonyolító a Kommentben tájékoztatja a nyertes Játékost a Lebonyolító elérhetőségeiről (e-mail cím). A nyertes Játékos a Komment kézhezvételétől számított 5 (öt) naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. nem saját Facebook profillal játszott) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben a Nyertes 5 naptári napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolítóval a megadott címen, akkor a nyereményre való jogosultsága megszűnik.
 
Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
 
5. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a játékra létrehozott e-mail címmel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.
 
6. A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
 
7. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:
7.1 nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és
7.2 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését;
7.3 a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, valamint külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertes nevét és képmását a médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban a Játékkal kapcsolatos kommunikációja során;
7.4 valamint a Játékos a fentieken felül, hozzájárul, hogy a feltöltött pályázatot a Szervező díjmentesen felhasználhassa promóciós és marketing célokra (beleértve az összes hirdetési felületet és marketing csatornát) a Játékkal kapcsolatos kommunikációja során.
 
8. Adatkezelés:
A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező minősül adatkezelőnek, a Lebonyolító adatfeldolgozónak. A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen szabályzat rendelkezései szerint kerül sor. Az adatkezelő a Nyereményjáték során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott célokra kezeli.
 
A résztvevők hozzájárulása Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).
A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, email cím, személyes Facebook profil linkje
Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok a Nyereményjáték lezárását követő 2 héten belül törlésre kerülnek.
A Nyereményjátékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a Nyereményjáték során történő adatkezelés célját megértette. A Nyereményjátékosok személyes adatait a Szervező – az adatfeldolgozón kívül - további harmadik személyeknek nem adja tovább.
 
A Játékos érintetti jogairól a Szervező 1. pontban megadott elérhetőségein érdeklődhet.
A Játékos bármikor tájékoztatást kérhet a Szervező és a Lebonyolító által kezelt személyes adatainak köréről, illetve bármikor kérheti annak törlését (elfeledéshez való jog) a Szervezőhöz és a Lebonyolítóhoz intézett írásbeli (email) nyilatkozatban.
 
9. A Szabályzat a Játék lebonyolítását szolgáló Facebook oldalon publikált posztban közölt linken keresztül érhető el. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.
 
10. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói.
 
11. A Szervező. fenntartja magának a jogot, hogy minden a Nyereményjátékban feltöltött leírást, hozzászólást, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező. üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen játékszabályzatot sérti, vagy a Szervező. megítélése szerint bármely módon sértő, töröljön, vagy a hozzászólást jegyző résztvevőt a Nyereményjátékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt/felhasználót terheli.
 
12. Ez a promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.
 
13. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben
Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán.
 
14. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.
 
Budapest, 2020. április 20.

Keresés